Kasa fiskalna swidnica

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, a nie rzadko także do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest dostarczana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grup Europejskiej, i stosowanego w tłu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wpadnięcia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX oraz być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest podstawowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu zwykli można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy i jednostek dorosłych.